සාම සාකච්ඡා සඳහා ඇමෙරිකාවට දොර විවෘතයි

0
93සාම සාකච්ඡා සඳහා ඇමෙරිකාවට දොර විවෘතව ඇතැයි තලෙයිබාන් සංවිධානය පවසයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here