සන්ධාන මන්ත‍්‍රී කණ්ඩායම් රැස්වීමේදී රතන හිමියන්ට දෝෂාරෝපණ රැසක් – රැස්වීමෙනුත් ඉවත්ව යති

0
98


සන්ධාන මන්ත‍්‍රී කණ්ඩායම් රැස්වීමේදී රතන හිමියන්ට දෝෂාරෝපණ රැසක් – රැස්වීමෙනුත් ඉවත්ව යති – LankatruthLEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here