වෘෂභ ලග්නය wushaba lagnaya

ලග්න කිහිපයකට පෙරළියක් මහා ජනප්‍රිය චරිතයක් බවට ඔබ පත්වේවි- වෘෂභ ලග්නය sagara samtath