වැඩ බලන ඇමැතිවරුත් ඉදිරිපෙළ අසුන් ඉල්ලයි

0
72වැඩබලන අමාත්‍යවරුන් අමාත්‍යවරුන් ලෙස පාර්ලිමේන්තුව තුළ පිළිගනු ලබන්නේ නම් තමාටත් රජයේ අනෙක් වැඩ බලන ඇමැතිවරයාටත් පාර්ලිමේන්තු සභාවේ කැබිනට් ඇමැතිවරුන්ට හිමි ඉදිරිපෙළ අසුන් හිමිවිය යුතු බව කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු දිගු කාලීනව අවතැන් වූ පුද්ගලයන් නැවත පදිංචි කිරීමේ සමූපකාර සංවර්ධන වෘත්තිය පුහුණු හා නිපුණතා සංවර්ධන වැඩ බලන අමාත්‍ය බුද්ධික පතිරණ මහතා අද (24) පැවැසීය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here