රජයේ නිල මාධ්‍ය නිවේදන

ප්‍රවෘත්ති අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් නාලක කලුවැව මහතා විසින් මාධ්‍යට නිකුත් කරන රජයේ නිල මාධ්‍ය නිවේදන

කොරෝනා ‌‌රෝගීන් 132 දක්වා ඉහලට – ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.03.31

දෙවන කොරෝනා මරණය – ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.03.30

ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.03.30

ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.03.30

ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.03.30

ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.03.30

ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.03.29

ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.03.29

ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.03.29

ශ්‍රි ලංකාවේ පලමු කොරෝනා මරණය අද වාර්ථා වුණා – ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.03.28

ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.03.28

ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.03.28

ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.03.28

ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.03.27

ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.03.27

ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.03.27

ඖෂධ මිල දී ගෙන නිවසටම ලබා දීමේ ක්‍රියාවලිය – ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.03.27

ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.03.27

දේශීය ආදායම් දෙපාර්ථමේන්තුව – ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.03.27

කොරෝනා මර්ධනයට පරිපාලන සේවා සංගමයෙන් මිලියන 2.5 – ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.03.26

ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.03.26

ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.03.24

ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.03.24

කොරෝනා ආසාධිත රෝගීන් සංඛ්‍යාව 101 ක් බව තහවුරු කරයි – ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.03.24

කෘෂීකර්ම අමාත්‍යංශයේ මාධ්‍ය නිවේදනය – ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.03.24

ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.03.24

Department of Government Information

2020 මාර්තු මාසයට අදාල වැඩිහිටි සහ රෝගාධාර දීමනා ගෙවීම් – ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.03.23

බැංකු සේවකයන්ට රාජකාරී හැදුනුම්පත භාවිතා කරමින් රාජකාරි සදහා යෑමට හැකිය – ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.03.23

ඇදිරිනීතිය ඉවත් කල අවස්ථාවල මහජනතාව පිලිපැදිය යුතු කරුණු – ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.03.22

ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.03.22

ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.03.22

අවශ්‍යතාවයන්ට සරිලන ලෙස තෙල් ගබඩා වල තියෙනව – ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.03.22

පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය කල් තැබීම – ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.03.22

සේවක අර්ථසාධක අරමුදල් ඉල්ලුම් කිරීම – ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.03.22

ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.03.22

ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.03.22

ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.03.22

වරාය රාජකාරී සදහා කිසිදු බියක් ඇති කරගන්න එපා – ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.03.21

රජයේ නිළ මාධ්‍ය නිවේදනය.රජයේ ප්‍රවෘති අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් නාළක කළුවැව මහතා

ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.03.21

සියලු අධීවේගී මාර්ග අද සවස 6.00න් පසු නැවත වසා දැමේ-රජයේ නිල ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.03.20

සියලු තැපැල් මෙහෙයුම් කටයුතු අත්හිටුවයි – රජයේ නිල ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.03.20

දිවයින පුරාම පොලිස් ඇදිරි නීතිය පැනවීමේ ප්‍රකාශය – රජයේ නිල ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.03.20

ඇදිරිනීතිය මුලු දිවයිනටම – රජයේ නිල ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.03.20

රජයේ නිල ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.03.19

රජයේ නිල ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.03.19

රජයේ නිල ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.03.19

අමාත්‍යය මණ්ඩල තීරණ – රජයේ නිල ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.03.19

රජයේ නිල ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.03.19

රජයේ නිල ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.03.19

රජයේ නිල ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.03.18

රජයේ නිල ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.03.17

රජයේ නිල ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.03.17

රජයේ නිල ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.03.17

රජයේ නිල ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.03.16

රජයේ නිල ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.03.16

රජයේ නිල ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.03.16

රජයේ නිල ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.03.16

රජයේ නිල ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.03.16

රජයේ නිල ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.03.16

රජයේ නිල ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.03.16

රජයේ නිල ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.03.16

රජයේ නිළ නිවේදන

රජයේ නිල ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.03.15

රජයේ නිල ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.03.15

රජයේ නිල ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.03.15

රජයේ නිල ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.03.15

රජයේ නිල ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.03.15