යාපනය දිස්ත්‍රික්කයට යළි දැනුම් දෙනතුරු ඇඳිරිය දිගු කරයි

0
8යාපනය දිස්ත්‍රික්කයට පනවා තිබූ ඇදිරිනිතිය නැවත දැනුම්දෙන තුරු දිර්ඝ කර තිබෙන බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශ නිවෙිදනයක් නිකුත් කරමින් සදහන් කරයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here