මොටිවේට් වෙන්න ජිම් එකට ඇවිල්ලා ඇග හදාගත්ත අය දිහා බලලා හැම වෙලේම හිතනවා අනේ මටත් එ‌හෙම වෙන්න තියෙනවා නම් කියලා – නදිනි ප්‍රේමදාස

0
86
මොටිවේට් වෙන්න ජිම් එකට ඇවිල්ලා ඇග හදාගත්ත අය දිහා බලලා හැම වෙලේම හිතනවා අනේ මටත් එ‌හෙම වෙන්න තියෙනවා නම් කියලා – නදිනි ප්‍රේමදාස

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here