මකර – Makara lagnaya

මකර ලග්නය පලාපල 2019/07/01 sagara samtath ( www.helanews.lk)