“මං ගාව තියෙන ගොඩක් දේවල් පරණයි” – නෙහාරා පීරිස්

0
73
“මං ගාව තියෙන ගොඩක් දේවල් පරණයි” – නෙහාරා පීරිස්

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here