බොදු ගොවි ගම්පහ නිට්ටඹුව

බොදු ගොවි ගම්පහ නිට්ටඹුව රූමත් 23 හැවිරිදි දියනියට සුරා සූදුවෙන් තොර ආරක්ෂක අංශයේ රැකියාවක නියුතු තරුනයෙකු සහෝදරයා සොයයි. දායාද සහිතයි ඇය රැකියාව ලෙස රූපලාවන්‍ය හා බටහිර නැටුම් කන්ඩායමක් පවත්වාගන යන අතර එයට විරුද්ද නොවන තරුණයන් අමතන්න helanews බාරේ 0115940950