පොදු ප්‍රවාහන සේවා අත්‍යාවශ්‍ය සේවාවන් ලෙස නම්කරයි

0
98දුම්රිය, ලංගම සහ සියලුම පොදු ප්‍රවාහන සේවාවන් වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ජනාධිපතිවරයා විසින් අත්‍යාවශ්‍ය සේවාවන් බවට පත්කර තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here