පළාත් සභා පනත සංශෝධන යෝජනාවට ඌව පළාත් සභාවේ විරෝධය

0
811987 අංක 42 දරන පළාත් සභා පනතෙහි සංශෝධනයකට අදහස් ලබාගැනීම සඳහා ඌව පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයා හරහා ඌව පළාත් සභාවට යොමුකර තිබූ සංශෝධන පනත් කෙටුම්පතක් සම්මත කිරීම ඌව පළාත් සභාව ප්‍රතික්ෂේප කළේය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here