ජාවත්තේ සළුසල කෝටි 32 ක බදු ගෙවා නෑ

0
38කොළඹ 7 – ජාවත්තේ පිහිටි ලංකා සළුසල ආයතනය තිඹිරිගස්යාය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ ඉඩම් අංශයට රුපියල් කෝටි 32 හමාරක බදු මුදලක් ගෙවා නැතැයි කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු සමුපකාර සංවර්ධන අමාත්‍යංශ ආරංචි මාර්ග අනාවරණය කරයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here