ඝණ පූර්ණය නොමැතිව පාර්ලිමේන්තු රැස්වීම කලින් අවසන් වෙයි

0
74නියමිත ඝණ පූර්ණය නොමැති වීමෙන් පාර්ලිමේන්තු රැස්වීම පැය 2 යි විනාඩි 15කට පෙර අවසන් විය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here