ගතවූ වසර හතරේ විශ්‍රාම වැටුප් කෝටි 46ක් වැඩිපුර ගෙවලා

0
57


ගතවූ වසර හතරක කාලය තුළ විශ්‍රාම වැටුප් මුදල් රුපියල් කෝටි 46ක් වැඩිපුර ගෙවා ඇති බව විගණකාධිපතිවරයාගේ 2018 සඳහා නිකුත් කළ වාර්ෂික විගණන වාර්තාව මගින් හෙළිකර ඇත.

එම විගණන වාර්තාව අනුව 2018 වසර වනවිට වැඩිපුර ගෙවා තිබු විශ්‍රාම වැටුප් මුදල රුපියල් මිලියන 551.94කි.

ඒ අතරින් වසර 05කට අඩු කාලයක් තුළ වැඩිපුර ගෙවා ඇති මුදල රුපියල් මිලියන 490.83ක් වන අතර වසර 5-10 අතර වැඩිපුර ගෙවා ඇති මුදල් රුපියල් මිලියන 51.17ක් බවද එහි සඳහන් වේ.

එම විගණන වාර්තාව අනුව, රටපුරා විශ්‍රාම වැටුප් වැඩිපුර ගෙවීම් ගැන සෙවීමට සියලු ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාවලට විගණන පරීක්ෂණ කණ්ඩායම් යවා ඇතැයි විශ්‍රාම වැටුප් අධ්‍යක්ෂක ජනරාල් ජගත් ඩයස් මහතා පවසයි.LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here