කොංගෝවේ කැරලි නායකයකුට අන්තර්ජාතික අපරාධ අධිකරණයෙන් 30 වසරක සිරදඬුවම්

0
102කොංගෝවේ කැරලි නායකයකුව සිටි බොස්කෝ ටගන්ඩාට අන්තර්ජාතික අපරාධ අධිකරණය 30 වසරක සිරදඩුවමක් නියම කර ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here