එජාප පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සිසිර කුමාරගේ පුත්‍රයෙකුගෙන් පහරකෑ පොලිස් නිළධාරියෙකු රෝහලේ

0
125


එජාප පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සිසිර කුමාරගේ පුත්‍රයෙකුගෙන් පහරකෑ පොලිස් නිළධාරියෙකු රෝහලේ – LankatruthLEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here