ආදි මානවයින් කිරි පරිභෝජනය කළ බවට පැරණිතම සාක්ෂිය හමුවේ

0
58ආදි මානවයින් කිරි පරිභෝජනය කළ බවට පැරණිතම සෘජු සාක්ෂිය විද්‍යාඥයින් විසින් අනාවරණය කරගෙන ඇතැයි වාර්තා වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here