අසරණ පවුලකට හැකි අයෙක් වේ නම් උපකාර නරන්න

0
331

අනුරාධපුර නුවර වැව ආසන්නයේ වෙසෙන අසරණ දුප්පත් පවුලක් වෙනුවෙන් උපකාරයක් කල හැකි කෙනෙක් වේ නම් හැකි ඉක්මනින් මෙ සදහා අවධානය යොමු කරන්න. කෑම බීම පවා හරියාකාරව නොමැතිව ජීවත්වන මේ පවුල වෙනුවෙන් හැකි පමණින් උපකාර කරන්න.

0705672353

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here