“අපිට බලය දෙන්න අපි කරලා පෙන්වන්නම්.. ෂරියා නීතිය අපිට අවශ්‍යයි.. තව්හිද් ජමාත් එකයි පොලිසියයි එකට බැඳිලා ඉන්නේ.” – වීඩියෝ

0
49
“අපිට බලය දෙන්න අපි කරලා පෙන්වන්නම්.. ෂරියා නීතිය අපිට අවශ්‍යයි.. තව්හිද් ජමාත් එකයි පොලිසියයි එකට බැඳිලා ඉන්නේ.” – වීඩියෝ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here